وبگاه شخصی افشين عادلي
افشين عادلي

افشين عادلي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: afshinadeli(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 35900
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان